[1]
วรคุณากุล ส. and จุ้ยโต เ. 2014. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 124–137.