[1]
จินดาวงศ์ ณ., มนตรีวัต ป. and โภคพลากรณ์ ไ. 2014. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 138–150.