[1]
เสี่ยงสลัก จ., บุณยรัตพันธ์ เ. and เสี้ยนสลาย ส. 2014. การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 166–179.