[1]
สุวรรณเจริญ ว., อิสิชัยสกุล ร., บุณย์เพิ่ม ท. and สมบูรรืสวัสดี อ. 2017. การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย. Modern Management Journal. 14, 2 (Aug. 2017), 129–144.