[1]
มาหมื่น ม., ธรรมเจริญ ย. and พงษ์วิชัย ศ. 2014. พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร. Modern Management Journal. 12, 1 (Aug. 2014), 90–97.