(1)
ดำรงชัย ด. บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. Mod Manag J 2018, 15, 1-12.