(1)
เกศมุกดา ณ.; สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้. Mod Manag J 2018, 15, 91-100.