(1)
ชุณหเวชสกุล อ.; ลักษิตามาศ ด.; สันทรานันท์ ด.; หอรุ่งเรือง ด. กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย. Mod Manag J 2018, 15, 117-130.