(1)
จุ้ยโต เ. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Mod Manag J 2013, 10, 26-38.