(1)
รุ่งปัจฉิม ช. การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. Mod Manag J 2013, 8, 111-119.