(1)
เข็มทอง ส.; เกียรติวัชรชัย ก. การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Mod Manag J 2013, 9, 41-53.