(1)
ชัยพุทธนพันธ์ ภ.; อิสิชัยกุล ร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร. Mod Manag J 2013, 9, 78-89.