(1)
หาญสันติ ท.; บันฑิตทัศนานนท์ ก.; ชัยเชาวรินทร์ บ. การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก. Mod Manag J 2013, 8, 17-32.