(1)
สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Mod Manag J 2013, 9, 18-26.