(1)
ยี่แพร่ โ.; ยมนาค ต.; บุณย์เพิ่ม ท. การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. Mod Manag J 2013, 9, 56-68.