(1)
ภาควิธี น.; นาคฉาย ส. HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?. Mod Manag J 2018, 16, 1-14.