(1)
เจียรมาศ เ.; พิทยาภินันท์ ป. CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE. Mod Manag J 2018, 16, 61-74.