(1)
เกียรติวัชรชัย ก.; เทพปัญญา พ.; สังข์รักษา น. THE SYNTHESIS OF MANAGERIAL MODEL FOR AUTONOMOUS PUBLIC ORGANIZATIONS IN THAILAND. Mod Manag J 2018, 16, 163-182.