(1)
ศาสตร์แก้ว ฐ.; ศันสนีย์วิทยกุล อ.; ประทีป จ. PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE. Mod Manag J 2019, 16, 185-198.