(1)
ชีวตระกูลกิจ อ. บทบรรณาธิการ. Mod Manag J 2014, 11.