(1)
เข็มทอง ส. แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. Mod Manag J 2014, 11, 1-10.