(1)
แผ่วัฒนากุล ก.; ลือนาม ป. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. Mod Manag J 2014, 11, 11-20.