(1)
ขันธวิทย์ อ. ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย. Mod Manag J 2014, 11, 58-73.