(1)
เฉียนเลี่ยน น.; บุณยรัตพันธุ์ เ.; เสี้ยนสลาย ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8. Mod Manag J 2014, 11, 112-123.