(1)
วรคุณากุล ส.; จุ้ยโต เ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. Mod Manag J 2014, 11, 124-137.