(1)
จินดาวงศ์ ณ.; มนตรีวัต ป.; โภคพลากรณ์ ไ. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. Mod Manag J 2014, 11, 138-150.