(1)
เสี่ยงสลัก จ.; บุณยรัตพันธ์ เ.; เสี้ยนสลาย ส. การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด. Mod Manag J 2014, 11, 166-179.