(1)
สุวรรณเจริญ ว.; อิสิชัยสกุล ร.; บุณย์เพิ่ม ท.; สมบูรรืสวัสดี อ. การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย. Mod Manag J 2017, 14, 129-144.