(1)
มาหมื่น ม.; ธรรมเจริญ ย.; พงษ์วิชัย ศ. พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร. Mod Manag J 2014, 12, 90-97.