(1)
มณีมัย ป.; เจริญกิจจารุกร ภ.; ชูเศษ ภ.; แซ่ทั่ง อ.; รักษาวงศ์ ร.; เปรมจิตร ฐ. QUALITY AND FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL PRACTICES OF THAI SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING FIRMS. Mod Manag J 2018, 14, 117-128.