ดำรงชัย ด. (2018). บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. Modern Management Journal, 15(2), 1–12. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128