เกศมุกดา ณ., & สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. (2018). การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้. Modern Management Journal, 15(2), 91–100. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311