ชุณหเวชสกุล อ., ลักษิตามาศ ด., สันทรานันท์ ด., & หอรุ่งเรือง ด. (2018). กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย. Modern Management Journal, 15(2), 117–130. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997