เข็มทอง ส. (2013). บทบรรณาธิการ. Modern Management Journal, 10(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812