เมธิโยธิน ส. (2013). การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่. Modern Management Journal, 10(2), 20–29. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819