จุ้ยโต เ. (2013). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Modern Management Journal, 10(1), 26–38. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843