รุ่งปัจฉิม ช. (2013). การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. Modern Management Journal, 8(2), 111–119. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867