เข็มทอง ส., & เกียรติวัชรชัย ก. (2013). การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, 9(2), 41–53. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11869