ชัยพุทธนพันธ์ ภ., & อิสิชัยกุล ร. (2013). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal, 9(2), 78–89. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874