หาญสันติ ท., บันฑิตทัศนานนท์ ก., & ชัยเชาวรินทร์ บ. (2013). การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก. Modern Management Journal, 8(1), 17–32. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11922