วศวรรณวัฒน์ ธ., & เห็นโชคชัยชนะ น. (2013). มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี. Modern Management Journal, 8(1), 33–48. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11923