สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. (2013). นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, 9(1), 18–26. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935