ยี่แพร่ โ., ยมนาค ต., & บุณย์เพิ่ม ท. (2013). การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. Modern Management Journal, 9(1), 56–68. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941