ภาควิธี น., & นาคฉาย ส. (2018). HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?. Modern Management Journal, 16(1), 1–14. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511