อยู่ผ่อง ส., พูลกระจ่าง อ., & ธรรมกรณ์ ป. (2018). DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING INDUSTRY FOR AUTOMOTIVE COMPONENT. Modern Management Journal, 16(1), 25–36. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134515