ไทยตรง ส., & วัชรศรีโรจน์ บ. (2018). DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT. Modern Management Journal, 16(1), 47–60. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518