เจียรมาศ เ., & พิทยาภินันท์ ป. (2018). CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE. Modern Management Journal, 16(1), 61–74. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134520