สุขกลั่น อ., สุตตาพงศ์ เ., & ยวงใย ณ. (2018). CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE. Modern Management Journal, 16(1), 75–82. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134521