ปริญญาสุทธินันท์ อ. (2018). GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT. Modern Management Journal, 16(1), 183–192. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134541