พหรมสาขา ณ สกลนคร ธ., เชิงเชาว์ ช., & และหีม เ. (2019). THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT. Modern Management Journal, 16(2), 1–16. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168357